Protivpožarna vrata

HomeProtivpožarna vrata

Protivpožarna vrata

Protivpožarna vrata kao i protivdimna vrata imaju osnovnu ulogu da od samoga požara ili dima maksimalno zaštite kako ljude tako i materijalna dobra, a takođe i da ne dozvole širenje samoga požara iz prostora u kome je nastao.Kao prvo trebamo i sami biti svesni da ukoliko uspostavimo efikasnu zaštitu od samoga požara ili dima, dobijamo dodatno na vremenu koje je potrebno kako bi smo na vreme izvršili evakuaciju ljidi i samih materijalnih dobara iz objekta gde je požar i nastao. Protivpožarna vrata kako nalažu propisi PP zaštite moraju biti otporna na sam plamen a isto tako i neškodljiva po zdravlje ljudi i samu okolinu.

Protivdimna vrata imaju funkciju da spreče prolazak dima i dimnih gasova van zaštićene prostorije. U našoj zemlji kontrolu PP vrata kao i njihovu vatrootpornost kontroliše Institut za ispitivanje materijala „IMS“. Protivpožarna vrata u našoj ponudi poseduju atest ove institucije na vatrootpornost od 90-120 minuta u zavisnosti od modela. Svim kupcima za protivpožarna vrata je obezbeđena ugradnja i servis.

U našoj ponudi se nalaze gotovo sve vrste za protivpožana i protivdimna vrata.

Sama vrata prema konstrukciji možemo podeliti na:
– jednokrilna
– dvokrilna
– klizna

U našoj ponudi se nalaze protivpožarna kao i protivdimna vrata standardnih dimenzija. Standardna protivpožarna vrata su tako osmišljena da se ugradnja lako izvodi. Sama vrata se mogu prilagoditi većini standardnih zidarskih otvora a ista su reverzijabilna tj. imaju mogućnost ugradnje da budu leva ili desna, a što se postiže lakim okretanjem vrata na mestu ugradnje prema samom otvoru.

protivpozarna-vrata-01

Mere zaštite od požara

Kako ne bismo došli u situaciju da nam neko od naših bližnjih rođaka ili komšija pa čak i bilo ko drugi nastrada u požaru, moramo se pridržavati par saveta.

  • prilikom vršenja građevinskih radova moramo koristiti samogasive i nezapaljive materijale
  • prostor moramo opremiti protivpožarnim vratima i sistemima
  • moramo obezbediti protivpožarne tj. evakuacione puteve
  • moramo izvršiti obeležavanje lokacija gde je zabranjeno korišćenje otvorenog plamena
  • obezbetiti stalno prisustvo vatrogasaca na mestu gde postoji trenutna opasnost od požara
  • izvršiti obuku stanara u stambenim zgradama, a u preduzećima zaposlene
  • obezbediti aparate i drugu opremu za gašenje početnih požara (do dolaska vatrogasaca).

Protivpožarna vrata – standard

Protivpožarna vrata ili skraćeno PP vrata iz ove grupe su proizvedena u renomiranoj Italijanskoj fabrici „Dierre“. Sva protivpožarna vrata poseduju fabrički atest, atest EU na 120 minuta vatrootpornosti, kao i atest domaćeg instituta za ispitivanje materijala „IMS“ na 90 minuta vatrootpornosti i to prema JUS U.J1.160. Uz sva protivpožarna vrata kupljena u našem preduzeću dobijate originalnu prateću atestnu pločicu sa kojom se potvrđuje sam atest a koja sadrži ime proizvođača, uvoznika i sam broj atesta koji se dobija u fotokopiji uz sva vrata, a koji je neophodan prilikom primopredaje objekata pred nadležnom inspekcijom.